Władze

Dyrektor – mgr farm. Izabela Gadzalińska

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Me­dycz­nych – spe­cja­li­sta trans­fu­zjo­lo­gi kli­nicz­nej Anna Jaź­wiń­ska­-Cu­rył­ło