Statut

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 § 1

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Regionalne Centrum może używać skróconej nazwy „RCKiK w Słupsku”.

Rozdział 2.

Siedziba i obszar działania

 § 2

1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Słupsk.

2. Obszarem działania Regionalnego Centrum są następujące powiaty wchodzące w skład województwa pomorskiego: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto na prawach powiatu Słupsk, z tym że dystrybucja tkanek i komórek może odbywać się na terenie całego kraju.

3. Dystrybucja krwi i jej składników na terenie całego kraju odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz
z 2016 r. poz. 823).

Rozdział 3.

Cele i zadania

 § 3

Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników, preparatyki oraz wydawanie krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne produkty lecznicze.

 § 4

Do zadań Regionalnego Centrum należy:

1)     wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;

2)     wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;

3)     współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;

4)     prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w szczególności
w dziedzinie krwiodawstwa lub krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;

5)     zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;

6)     uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;

7)     realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;

8)     wykonywanie innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 § 5

Regionalne Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:

1)     innymi jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;

2)     innymi podmiotami leczniczymi;

3)     instytutami badawczymi;

4)     stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;

5)     organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;

6)     fundacjami.

 

Rozdział 4.

Organy i struktura organizacyjna

 § 6

 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
 3. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych.
 4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych, a w razie

jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

 § 7

 1. Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum tworzą:

1)     Terenowy Oddział w Chojnicach;

2)     Terenowy Oddział w Lęborku;

3)     Dział Administracyjno-Gospodarczy;

4)     Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;

5)     Dział Dawców i Pobierania;

       5a) Dział Farmacji Szpitalnej;

6)     Dział Finansowo-Księgowy;

7)     Dział Immunologii Transfuzjologicznej;

8)     Dział Laboratoryjny;

9)     Dział Preparatyki i Ekspedycji;

10)  Dział Zapewnienia Jakości;

11)  Sekcja do Spraw Organizacyjnych i Sprawozdawczości;

12)  Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;

13)  Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów, zadania komórek organizacyjnych, oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi i oddziałami, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum ustalony przez Dyrektora.

 

Rozdział 5.

Gospodarka finansowa

 § 8

 1. Regionalne Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową w szczególności
  na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Podstawą gospodarki Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
 3. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz 61 i 245).
 4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.
 6. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
 7. Regionalne Centrum decyduje o podziale zysku.